Haachts Broek


Nat gebied

Het Haachts broek is een nat gebied omdat de lemig zand- en kleibodem moeilijk doordringbaar is. Net omdat het gebied zo waterrijk is, bleef het gespaard van bebouwing. De natte gronden werden gebruikt als weiland, de hoger gelegen en dus drogere gronden waren geschikt als akker. Dit is een vrij groot natuurgebied met heel wat variatie. Het is een lappendeken van bos, wei, akker en struweel. Met behulp van begrazing proberen we het beheer wat uit handen te geven. 

Wandelen in het Haachts Broek 

De vrijwilligers van Natuurpunt Haacht verwelkomen je in het Haachts Broek met een mooie wandelroute doorheen het gebied. Alhoewel er heel wat knuppelpaden liggen zijn laarzen nuttig in het natte seizoen of een fikse regenbui.

 

                  Aangelijnd en op de paden zijn honden welkom.

 

Hier meer wandelinfo, een downloadbaar plannetje enz ...

emalf-nphaacht25 (37)
JB-okt2011-19-Paarden in mist
GS-Ma2011-09-Riet
DSC_1424
GS-Jun2011-19-Dauwnetel
JB-mei2012-29-Ree
bosrietzanger-1
2008 beheer (32)_JPG

Dieren en planten

In het voorjaar wordt het Haachts Broek getooid met een prachtig bloementapijt van bosanemoon, muskuskruid,  slanke sleutelbloem en donkersporig bosviooltje. De aangelegde poelen in het Haachts Broek lokken heel wat amfibieën. Iets later op het seizoen kan je hier de zeldzame dauwnetel ontdekken. 's Zomers weerklinkt vanuit de hoge moerasvegetaties de typische zang van de sprinkhaanzanger. Insecten gonzen intussen rond de akkerbloemen en in de ruigtes. Later op de avond kan je er de baltsvluchten van de houtsnip gadeslaan of ontmoet je misschien een ree. Bosuilen en grootoorvleermuizen zijn er meesters van de nacht. Die laatsten brengen de winter door in de bunkers van het Haachts broek. In de herfst is het hier een waar paddenstoelenparadijs: populierenmelkzwam, tijgertaaiplaat en wortelende aardappelbovist zijn maar enkele van de vele paddenstoelensoorten die het hier naar hun zin hebben.

Natuurbeheer
Natuurpunt werkt hier hard om het lappendeken van grasland, ruigtes, bossen, akkers en moerassen te herstellen. Waar nodig worden populierenbossen opnieuw omgezet naar weiland. Niet overal natuurlijk. Nachtegalen houden van de ruigtes op de bosbodem en de wielewaal moet het hebben van de boomtoppen. Het zachte hout van dode populieren is dan weer zeer geliefd bij de grote en kleine bonte specht. In de jaren '50 en '60 moderniseerde de landbouw en vervingen machines paarden. Hierdoor daalde de vraag naar hooi en werd een groot deel van het gebied beplant met populieren. Soortenrijke hooilanden verdwenen en maakten plaats voor braam- en brandnetelruigtes. 

 

Nu past Natuurpunt hier traditionele akkerbouwmethodes toe, zodat akkerplanten nieuwe kansen krijgen De voormalige akkertjes worden ondiep geploegd om typische akkerplanten kansen te geven. Resultaat: de zeldzame akkerandoorn is terug. Op andere percelen biedt tarwe of rogge een extraatje voor zaadetende vogels zoals grauwe en gele gors, groenling en vink. 

 

Poelen dienen als toevlucht voor amfibieën. Dat de poel 's zomers wel eens volledig droogvalt, is niet nadelig. Integendeel. Hierdoor blijft de poel visvrij. Vissen zouden anders de amfibieëneitjes opeten.  De aanwezigheid van grote grazers brengt dynamiek in het gebied. Door het grazen creëren ze open plekken, gegeerd bij zonnekloppers zoals vlinders en andere insecten. Wroetplekken, natuurlijke bemesting en zaadtransport via mest of vacht geven kansen aan heel wat planten. Natuurpunt Haacht zette de laatste jaren al heel wat acties op om zijn koesterburen te steunen.  De betonie en de dauwnetel worden gekoesterd en goed opgevolgd. De sleedoornen huisvesten de sleedoornpage en onlangs werd enkele hectaren hoogstamboogaard aangelegd ten voordele van de eikelmuis.